Asunnon kunnossapito ja muutostyöt

Asumisoikeusasunnossa asuvalla on mahdollisuus tehdä muutostöitä asunnossaan. Huoneiston on kuitenkin vastattava myös seuraavan asukkaan tarpeita, joten muutokset eivät saa heikentää sen asuttavuutta. Asumisoikeuden haltija voi asumisoikeudesta luopuessaan saada korvauksen sellaisista parannustöistä, jotka vielä luovutushetkellä parantavat asuttavuutta olennaisesti.

Jos teet muutostyön, joka koskee asunnon kiinteää ja pysyvää osaa (rakenteet, kalusteet jne.) sinun tulee täyttää muutostyöilmoitus ja toimittaa se isännöitsijälle.

Voit ladata Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus -lomakkeen tästä

Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja lähettää sen sähköpostilla isännöitsijälle. Tai voit tulostaa ja toimittaa sen toimistollemme. Jos sinulla on asuntosi korjaus-, kunnostus- ja muutostöistä kysyttävää, otathan yhteyttä isännöitsijään esa.lampinen@mikalo.fi tai 015 321 3525.

HYVÄKSYTTÄVÄT MUUTOKSET JA NIIDEN TEETTÄMINEN

Huoneistoissa ei saa rakennusaikana eikä sen jälkeen tehdä sellaisia muutostöitä, jotka alentavat kiinteistön arvoa, heikentävät rakennuksen ääneneristysominaisuuksia, nostavat kiinteistön käyttökustannuksia tai vaikuttavat haitallisesti rakennuksen runkoon tai LVI- ja sähkötöihin taikka muutoin heikentävät asunnon asuttavuutta.

Muutostöiden vaikutuksia asuttavuuteen tulee tarkastella myös asunnossa myöhemmin asuvien kannalta. Tämän vuoksi esim. seinien siirtäminen tai poistaminen sallitaan vain poikkeuksellisesti.

Mitään materiaaleja tai kalusteita ei saa vaihtaa laadultaan heikompiin kuin mitä asuntoon rakennusvaiheessa on asennettu.

Muutostöiden aiheuttamat lisäkustannukset on asumisoikeuden haltija aina velvollinen itse suorittamaan, joten niistä ei saa aiheutua mitään lisäkustannuksia asumisoikeusyhtiölle tai muille talon asukkaille.

Talon omistaja voi edellyttää, että vaativa muutostyö tulee teettää ammattiurakoitsijalla. Tietyt muutokset edellyttävät viranomaisten hyväksymistä: muutoksesta on tällöin laadittava suunnitelma, joka toimitetaan viranomaiselle. Myös muutostyön suunnitelmista aiheutuvista kustannuksista vastaa asumisoikeuden haltija.

Rakennusaikaisten muutostöiden osalta asumisoikeuden haltija asioi Mikkelin Asumisoikeus Oy:n osoittaman yhteyshenkilön kanssa. Teetettävät työt kirjataan Mikkelin Asumisoikeus Oy:n lomakkeelle. Asumisoikeuden haltija merkitsee, mitkä tarjoukset hän hyväksyy ja toimittaa listan edelleen Mikkelin Asumisoikeus Oy:n hyväksyttäväksi. Kukin osapuoli varmistaa merkintänsä allekirjoituksella.

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yhteyshenkilöinä toimivat rakennusvaiheessa rakennuttajan edustajat ja asumisaikana isännöitsijä.

Luvanvaraiset toimenpiteet

Asumisoikeuden haltijan on ennalta hankittava talon omistajan lupa muutostöille, joilla on olennaista vaikutusta huoneiston asuttavuuteen. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, halutaanko töistä myöhemmin hyvitys vai ei. Talon omistaja voi perustellusta syystä puuttua ilmoitetun työn tekemiseen.

Ilman talon omistajan lupaa tehtävät muutokset

Asumisoikeuden haltija voi tehdä muutostöitä ilman Mikkelin Asumisoikeus Oy:n lupaa, mikäli niillä ei ole olennaista vaikutusta huoneiston sisäpintoihin, eivätkä ne heikennä huoneiston varustetasoa tai asuttavuutta.

Tavallisin työ, johon lupaa ei tarvita on seinien maalaaminen tai tapetointi. Asumisoikeuden haltijan tulee muutoksia tehdessään huomioida, mitä on säädetty hänen vahingonkorvausvelvollisuudestaan.

Jos tehtävän työn luvallisuudesta on pienintäkin epäselvyyttä, ota yhteys talonomistajan edustajaan!